The Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability (GSAIS) was established in 2013 based on the Leading Graduate School Program “Kyoto University Shishukan” (Shishukan program), which is run by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. The first students enrolled in 2012 belong to the other graduate schools in Kyoto University and take the courses of the Shishukan program. Admission to GSAIS started in 2013, and since then the students have enrolled in GSAIS and taken the courses of the Shishukan program, while many of them conduct their research in collaboration with other graduate schools and research institutes in Kyoto University.􏰐

  • Students enrolled in 2012
  • Students enrolled in 2013
  • Students enrolled in 2014
  • Students enrolled in 2015
  • Students enrolled in 2016
  • Students enrolled in 2017

Fusanori IWASAKI

Miharu HIRANO

Tatsuya IMAMURA

Tetsuya KAWATA

Alexander Ryota KEELEY

Shanji LI

Shotaro NAGANUMA

Naoki SAEKI

Airi SHIRAISHI

Taizo YOKOYAMA

Hisae ABE

Nanao FUJIMURA

Kazuki HAO

Kazumasa HIRAO

Kyoko KIRIYAMA

Yuka OHASHI

Yuki OKU

Go OKUI

Yusuke SASAKI

Keitou SHU

Tomoharu TAKAHASHI

Yingying ZHU

MBULI CHARLES BOLIKO

Moe FUJITA

Kouta FUTSUKI

Narumi MOTEGI

Ayaka NOMURA

Pang Yunian

Sun Ye

Yugo TANAKA

Eri TSURUHA

Chen Quan

Shunsuke ESAKI

Gong Meijiazi

Ryusuke KUROKI

Liu Chen

Rina MAEDA

Ruriko NAGASHIMA

Tembo NAKAMOTO

Haruna OMURA

Daikichi SEKI

Satsuki SHIOYAMA

Xu Cong

Ippei YAMASHIRO

BANDAL APURWA RAJENDRA

Hu RongQing

Ayame ISHIDA

Rachael Kei KAWASAKI

Saori OONO

Ruja SON

Akiko TANIMOTO

Ryou TSUCHIDA

Shun YAMAMOTO